натпреварувачи
5 196

Трка за територија ера 2- Почеток на 06.07.2018 во 15:00 часот, време по сервер [GMT +2]
- Времетраење - 24 дена
- Бесплатен влез.Општи услови- Се допуштаат регистрации единствено на профили над 20-то ниво. За профилите од верзија 5, каде што нема нивоа, условот е тие да бидат на повеќе од 500 нето економски поени и да се регистрирани пред повеќе од 1 седмица. Официјално вработените во Imperia Online немаат право на учество.


Правила на игра во турнирот- Брзина на развој на Империите - Мега Блиц (x10) – десет пати побрзо од нормалното.
- Сите играчи ќе почнуваат со престолнина со развиени градби и истражувања на одредени нивоа (на пример Фарми 5, Тврдина 6, Касарни 5, Централизација 5 и други) и 200 000 население.
- Сите играчи ќе започнат со по 1 милион од секој ресурс и бонус предмети.
- Нема да се генерира бездомно население во ниту една етапа од развојот на империите.
- Играчите ќе имаат нова верзија на управувањата, специјално за овој свет.
- Сојузите се ограничени до максимум 10 членови.
- На мапата има 36 замоци.
- Преземањето на сојузни замоци ќе се случува преку нов модул - преданост. Успешните опсади против сојузен замок нема да намалуваат нивоа од неговата тврдина, а ќе одземаат поени од нов показател "преданост". Секој замок ќе има максимално допуштена преданост во зависност од нивото на неговата тврдина. Единствениот начин за зголемување на преданоста е преку време - на секои 12 минути таа се покачува со 2 поени до достигнување на дозволениот максимум. Кога еден сојуз ќе изврши успешна опсада на тврдина против даден замок, од замокот ќе се одземе одредено количество преданост. Точната вредност на одземеното ќе се одредува од ново сојузно истражување - "Освојувач". Колку е повисоко неговото ниво, толку повеќе поени преданост ќе можат да се одземат со 1 удар. Замокот се смета за преземен кога сојуз ќе успее да ја намали неговата преданост до 0. Истражувањето има и втор ефект - ја зголемува почетната преданост при преземање на замок, независно дали тој е независен или е одземен од друг сојуз. Само напади со сојузна војска ќе можат да одземаат поени преданост од замок. Независните замоци немаат преданост. Еден независен замок се смета за освоен кога во него ќе останат помалку од 1000 единици.
- За да освоите замок што е веќе во сопственост на противнички сојуз, треба да имате истражено најмалку 1 ниво Освојувач.
- Сојузна взаемна помош ќе биде активна. На секој 1 час може да барате помош од Вашите сојузници за побрза изградба/истражување на 1 градба или 1 истражување, кои моментално се во тек. Секој еден од Вашите сојузници ќе може да скрати по 1 минута од времето за изградба/истражување на посакуваната градба/истражување. Меѓусебната помош е ограничена само во рамките на сојузот и нема да може да им помагате на играчи надвор од него.

- Кон секој замок, контролиран од сојуз, ќе се пуштаат растечки по ниво номадски напади на секои 2 часа. Секој запрен напад ќе дава заштитни поени. Замокот може истовремено да биде напаѓан и од други сојузи.
- Секој следен номадски напад ќе биде од повисоко ниво и ќе биде посилен од претходниот, но ќе дава и повеќе заштитни поени. Секој номадски напад е видлив за сите играчи во светот. Загубата на номадски напад значи и автоматска загуба на замокот.
- Поените се даваат како што следува: прво ниво запрен напад носи 5 заштитни поени, а секој следен носи по 1 поен повеќе од претходниот. На секои 10 напади, поените разлика се зголемуваат со 1. Пример: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,36,39
- Заштитните поени за секој замок се собираат внатре во него.
- Собраните заштитни поени се додаваат во вкупниот резултат на сојузот само во случај на загуба на номадски напад.
- Ако замокот биде преземен од друг сојуз, тој сојуз автоматски ги презема и сите заштитни поени кои се собрани во него. Замокот е заштитен од напади на други сојузи за период од 30 минути после преземањето, но не е заштитен од номади.
- Новиот сопственик на замокот ја продолжува заштитата на замокот од номадски напади од нивото кое го достигнал претходниот сопственик.
- Ако биде загубен номадски напад, замокот станува независен и може повторно да биде преземен од сојуз, но најрано после 2 часа.
- Откако независниот замок ќе биде повторно преземен од сојуз, номадските напади кон него почнуваат од најниското ниво.
- Номадските напади нема да даваат злато од снабдувачка пратка.
- Номадските напади ќе се зголемуваат со сила од 5% на ден.
- За секој замок кој е во сопственост на сојуз, номадските напади кон него ќе се зголемуваат со сила од 5%.
- Лимитот на војска која може да биде распоредена во сојузен посед е зголемен на 500 милиони единици.
- Цената и времето за изградба на големиот храм се намалени за 4 пати.
- Бонусите и негативните ефекти за профил што е под влијанието на замок, се зголемени за 4 пати.

- Личната војска веќе нема автоматски да се обновува после битка. Единиците за кои претстои обновување ќе бидат испраќани во нов таб Лазарет на Командниот центар. Единиците таму можат да бидат бесплатно обновени во рамките на 84 часа после битка, а во спротивен случај ќе исчезнат од Лазаретот.
- Бесплатното обновување е ограничено до 65% од единиците изгубени во битка - 15% основно за напаѓач и 15% за бранител, со тоа што секое ниво Воена медицина го зголемува со 0,5% за напаѓач и 1% за бранител;
- Ќе може да обновувате 35% од изгубените единици за дијаманти, независно од нивото на Воената медицина;
- Обновувањето секогаш ќе се извршува во Престолнината и нема да биде возможно додека играчот е под напад што заклучува. Кога војската била во напад, нејзиното обновување ќе биде возможно откако ќе се врати во точката од којашто тргнала.
- Единиците ќе бидат групирани според видот и класата.
- Има тајмер кој го одбројува преостанатото време за обновување.
- Сојузната војска ќе продолжи автоматски да се обновува, но според новите проценти и логика за напаѓач/бранител.
- Разликите во паѓањето на моралот за време на битка се зголемуваат од диапазон 1-7 поени на рунда до диапазон 2-8 поени на рунда.
- Нема Турнири.
- Нема мод Одмор.

- Ќе бидат вклучени нови модификатори на задоволство – смрт на император/императорка ќе води до загуба на 10 задоволство, смрт на гувернер/генерал во одбрана ќе води до загуба на 5 задоволство, склучување на династички брак ќе води до освојување на 5 задоволство, претворање на колонија во неуништлива ќе води до освојување на 10 задоволство, откупување на запленет голем човек ќе води до освојување на 10 задоволство.
- Прирастот на населението ќе биде под влијание на задоволството – намалено задоволство ќе води до намален прираст.
- Очекуваната сила на варварските напади ќе влијае на задоволството – колку е поголема силата, толку понезадоволно ќе биде населението. Ако очекуваната сила на варварскиот напад е над 500%, ќе губите по 1 поен задоволство за секои дополнителни 10% одгоре.
- Големите фестивали ќе даваат по 3 поени задоволство наместо по 2.Рангирање- Рангирањето е според вкупниот резултат од собрани заштитни поени. Во случај на еднакви заштитни поени, предимство има сојузот со повеќе нето економски поени.Награди:- Играчите од сојузите на првите 3 места во крајното рангирање ќе добијат медали за шампиони на Трка за територија во своите профили.
- Играчите од сите сојузи кои успеале да запрат најмалку еден номадски напад ќе добијат орден Заштитник.
- Играчите од сојузите рангирани во топ 50 ќе добијат медали за учесници во Трка за територија.
- Сојузите рангирани на првите 50 места во крајното рангирање ќе добијат дијаманти како што следува: за 1-во место - 5 000 000 дијаманти, за 2-ро место – 3 000 000 дијаманти, за 3-то место – 2 000 000, за 4-то место – 1 500 000, за 5-то место – 1 250 000, од 6-то место до 10-то место – 1 000 000 на сојуз, од 11-то место до 25-то место – 500 000 на сојуз, од 26-то до 50-то место – 250 000 на сојуз.
*Сите дијаманти ќе бидат поделени под форма на ваучери со е-пин.

*Тимот на Империја Онлајн го задржува правото да ги променува правилата на турнирот во секој момент, без претходно предупредување и објаснување на учесниците.